Vedtægter

§ 1
Klubbens navn er Høng Petanque Club (HPC).

§ 2
HPC er hjemmehørende i Kalundborg Kommune med officiel adresse hos den til enhver tid valgte formand. HPC skal være medlem af Dansk Petanque Forbund, hvorfor forbundets vedtægter og andre regler skal overholdes, og i fornøden omfang indgå i nærværende vedtægter.

§ 3
HPC’s formål er – i en sportslig og venskabelig ånd – at fremme interessen for petanque sporten. HPC’s aktiviteter skal tilgodese såvel bredde som konkurrenceniveau gennem afholdelse af træning og turneringer m.m..

§ 4
HPC er åben for både aktive og passive medlemmer, der kan acceptere klubbens vedtægter. Interesserede har adgang til 3 træningsdage, før optagelse som medlem med kontingentbetaling iværksættes. Licens for turneringsspillere løses via HPC i Dansk Petanque Forbund.

§ 5
Man kan kun være turneringsspiller for en klub under Dansk Petanque Forbund. 
Evt. klubskifte skal ske i henhold til Dansk Petanque Forbunds regler. Der kan i visse tilfælde gives dispensation.

§ 6
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 7
Bestyrelsen indkalder med mindst 3 ugers varsel medlemmerne til den årlige ordinære generalforsamling i februar måned ved skriftlig meddelelse inklusiv dagsorden.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetæller(e)
3. Bestyrelsens beretning v/formanden til generalforsamlingens godkendelse
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Bestyrelsen fremlægger budget for fastlæggelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse:
a) 2 Bestyrelsesmedlemmer (i lige år)
b) 3 Bestyrelsesmedlemmer (i ulige år)
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (hvert år)
9. Valg af 1 revisor lige år, 1 revisor ulige år, 1 revisorsuppleant – hvert år
10. Valg til udvalg m.v.
a) 2 medlemmer til breddeudvalget (hvert år)
b) 2 medlemmer til baneudvalg (hvert år)
c) 2 medlemmer til spilleudvalget (hvert år)
11. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før afholdelse af generalforsamling.

§ 8
Klubbens medlemmer er fuldgyldige medlemmer, når der er indbetalt det af generalforsamlingen fastsatte årskontingent.

Alle klubbens fuldgyldige medlemmer der er fyldt 16 år, er stemmeberettigede på den årlige generalforsamling.

Passive medlemmer har tale- men ikke stemmeret på den årlige generalforsamling.

Fuldgyldige seniormedlemmer der er fyldt 18 år, kan vælges til bestyrelsen.

§ 9
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. I tilfælde af stemmelighed ved personvalg foretages lodtrækning. På begæring af mindst ét stemmeberettiget medlem skal afstemning og valg foregå skriftligt. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, dog senest 4 uger efter, at mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen har fremsat ønske herom. Anmodningen skal indeholde den ønskede dagsorden og være behørigt underskrevet af 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer.

§ 11
Den daglige ledelse forestås af en bestyrelse, som består af 5 medlemmer, valgt blandt klubbens medlemmer. Mindst 1 bestyrelsesmedlem skal have bopæl i Kalundborg Kommune.

3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Perioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år og for suppleanter 1 år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de for klubben indgåede forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfter med dens respektive formue.Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær senest 14 dage efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen udpeger deltagerne til repræsentantskabsmøder i Dansk Petanque Forbund.

§ 12
Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

§ 13
Et udtrådt medlem har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent eller krav på klubbens øvrige midler.

§ 14
HPC’s regnskabsår er 1. januar til 31. december. Kassereren/formanden modtager alle indbetalinger og afholder alle udgifter samt fører kassebog og medlemsfortegnelse. Bortset fra en mindst mulig kassebeholdning skal HPC’s midler indsættes på bank/sparekasse eller girokonto. Bestyrelsen og revisorerne har til enhver tid ret til at få forevist klubbens regnskaber, herunder kassebilag, kontoudtog og kontanter. Det reviderede regnskab skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før den ordinære generalforsamling. Klubbens medlemmer hæfter ikke personligt for de for klubben indgåede forpligtelser. Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor klubben udover kontingentforpligtelsen.

§ 15
Arbejdet i HPC er ulønnet.

§ 16
Interne udvalg er underlagt HPC’s bestyrelse og deres økonomi skal godkendes af bestyrelsen.

Er generalforsamlingen ikke i stand til at besætte en eller flere udvalgsposter, er det bestyrelsens ansvar efterfølgende at få besat disse poster eller evt. reducere udvalget.
Bestyrelsen udpeger efter generalforsamlingen yderligere 1 medlem fra bestyrelsen, som formand for de på generalforsamlingen valgte udvalg.

Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte ad-hoc udvalg til specielle opgaver.

§ 17
Et medlem kan af flertallet i bestyrelsen idømmes karantæne, når særlige forhold giver anledning hertil. Pågældende skal først have lejlighed til at udtale sig over for bestyrelsen og kan kræve sagen forelagt førstkommende generalforsamling.

§ 18
Til ændring af HPC’s vedtægter kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 19
HPC kan opløses på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Dog kræves der for opløsning af klubben, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsningen. Er dette ikke tilfældet, indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling med de eneste punkter på dagsordenen:

A) valg af dirigent
B) opløsning af klubben

Til opløsning af klubben gælder her almindeligt stemmeflertal ved de fremmødte.

Ved opløsning af klubben skal evt. aktiver tilfalde børne- og ungdomsarbejdet i området der dækker den tidligere Høng Kommune.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. november 1998 med ændringer på de ordinære generalforsamlinger
16. november 1999, 12. november 2002,

24. november 2003, 22. november 2004,

16. november 2005, 14. november 2007,

11. november 2009,
Den ekstraordinære generalforsamling 30. marts 2010
Den ekstraordinære generalforsamling 23. marts 2011
Ordinær generalforsamling 23. februar 2017

__________________________________
Claus E. Pedersen
Formand

__________________________________
Henrik Bruun
Næstformand

__________________________________
Benedikte Clausen
Kasserer

__________________________________
Ole Quist
Sekretær

__________________________________
Henrik Andersen
Medlem